endo gia

Tri Staple

TRI - ROW  STapler  Reload

Titanum (Ti)

Gradual

+

Last two stapler safety staples

QMBEL  60

QMBEL 45 E

QMBEL 45 F

QMBEL 45 S

QMBEL 60 E

QMBEL 60 F

QMBEL 60 S

 

QMBEL  45

3.4 mm

  •  

4.0 mm

  •  
  •  

3.6 mm

E Purple

4.4 mm

  •  

4.8 mm

  •  
  •  

4.6 mm

F Black

2.4 mm

  •  

3.5 mm

  •  
  •  

2.6  mm

S White

1 mm

  •  

Purple

Black

White

TRI - ROW  STapler  Reload

Titanum (Ti)

+

Gradual

TRI - ROW  STapler Reload

Products

Code

QMBEL

QMBEL

QMBEL

45

60

45

60

45

60

E Purple

E Purple

Black

Black

S White

S White

3.4 mm

3.6 mm

4.0 mm

TRI-ROW + Gradual

Titanum (Ti)

STapler  Reload

TRI - ROW  STapler  Reload

Titanum (Ti)

Gradual

+

TRI - ROW  STapler  Reload

     Black

     Purple

     White

      Black

      Purple

      White

Qianjing Medical

TRI - STapler  Reload

Titanum (Ti)

=

h

TRI - STapler  Reload

        PURPLE

        GOLD

        GRAY

        BLACK

        WHITE

Qianjing Medical